ถ้าลบความทรงจำได้เรื่องนึง ฉันจะลบเรื่องคุณ | Rock music | アニメ | DMBJ | Fantasy Novel | Pop music | TH/EN is ok.