Tôi là 1 người tàn tật,đã 18 năm,được nhà nước cấp giấy chứng nhận,liệt hết 1/2 thân bên phải.