Bộ trưởng QP Mỹ thúc ép châu Âu về chi tiêu quân s

Bộ trưởng QP Mỹ thúc ép châu Âu về chi tiêu quân sự https://t.co/79NgKNpfIN