Việt, Nhật xây thành phố thông minh 37 tỉ đôla htt

Việt, Nhật xây thành phố thông minh 37 tỉ đôla https://t.co/uRWj49Twgp