Tweets oer de programma's fan de regionale omrop fan Fryslân. Foar it lêste nijs folgje @OmropNijs of @OmropFryslanNL