ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 37+78= ದಿವಾಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ,ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಯಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ