•One way or another
 • บนท้องฟ้ายังมีดวงดาว☆

 • RT: บอกคนอื่นว่าอย่าคิดมาก แต่เสือกลืมบอกตัวเอง

 • RT: โ ล ก มี ด ว ง จั น ท ร์ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง มั น ถึ ง มั น จ ะ อ ยู่ ไ ก ล กั น 🌙 แ ต่ . . มั น ก็ ยั ง เ…

 • คิดถึงอยู่ทุกช่วงไม่ว่าจะดีหรือร้าย

 • จริง ที่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

 • RT: ทุกความสัมพันธ์ล้วนมีความไม่แน่นอน

 • RT: เพราะคุณคือคนสำคัญต่อให้นานแค่ไหนคุณก็ย้งสำคัญ

 • RT: บางครั้งการที่ไม่รู้อะไรเลยอาจเป็นทางที่ทำให้สบายใจมากที่สุด

 • RT: ชอบคำนี้นะ "อาจจะเหมาะดูอยู่ห่างๆ มากกว่าอยู่ข้างๆ"

 • RT: ถามจริง มีกูคนเดียวที่ขี้เกียจปะเนี่ย

 • RT: สิ่งที่มันแวบเข้ามาในหัว มีแต่เรื่องคุณ :(

 • RT: ถ้าไม่ถาม ก็คงจะไม่บอก เราก็โง่อยู่แบบนั้น..

 • RT: ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันดีจริงๆหรอ

 • RT: เก่งแค่ไหน ก็แพ้ใจคุณอยู่ดี .

 • RT: นี่มัน k-pop ยุคหนู https://t.co/XQmMfyFI4d

 • RT: น อ ก จ า ก สิ ท ธิ์ แ ล ก ซื้ อ แ ล้ ว เ ร า ก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ อ ะ ไ ร อี ก เ ล ย . . ht…

 • RT: สุดท้ายแล้ว.. เราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่า ความรักที่สบายใจ และ คนรักที่ซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลาย https://t.co/eeLkf6G

 • RT: คุณใจร้ายกับเราตลอดเลยนะ

 • RT: กี่ครั้งแล้วที่โดนเค้าทำร้าย แต่สุดท้ายก็ยังยอมเค้าอยู่ดี.

 • RT: ไม่ได้โดนเองก็พูดได้ดิ ลองมาโดนแบบเราบ้างมั้ยหล่ะ จะได้รู้ว่าเป็นยังไง.